middelburg zuidsingel stedenbouwkundig

5. Inpassing op stedenbouwkundig niveau

Uit de omgevingsanalyse volgt dat zowel de stad als de omgeving van de Zuidsingel wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit. Om te voorkomen dat we een onsamenhangend en onherkenbaar plan realiseren hebben we gekozen voor 1 leidend ontwerpprincipe: Differentiatie in samenspel van schaal, maat en volume van bebouwing. Daarnaast benutten we de potentie van de plek om de relatie en ligging ten opzichte van de binnenstad te versterken via de zichtas die loopt vanaf de watertoren naar de Lange Jan en door het binnengebied semi-openbaar toegankelijk te maken. Hiermee verrijken we de binnenstad met een nieuwe binnenwereld. De keuze om tot een grotendeels gesloten bouwblok te komen is historisch verantwoord.

middelburg zuidsingel

6. Volumetrie nader ontleed

We streven naar eenheid en herkenbaarheid van de plek als één geheel en benaderen dat vanuit de vier onderscheidende plandelen: de 3 omliggende straten en het binnenhof. Op deze wijze zorgen we ervoor dat het plan telkens reageert op zijn omgeving en dus herkenbaar is. Per plandeel en straat hanteren wij nadere ontwerpuitgangspunten die passen in de directe omgeving. In de afbeelding geven we aan hoe de rooilijn loopt en wat de volumes en oriëntaties zijn. De gevels zullen nader worden uitgewerkt. Door de eerder genoemde ontwerpprincipes te hanteren, ontstaat afwisseling en diversiteit tussen de onderdelen en evenwicht in het totaalplan van de Zuidsingel.

middelburg zuidsingel uitgangspunten

7. Kaderstellende uitgangspunten

Zowel het bestemmingsplan als de gerealiseerde bak vormen belangrijke kaders waarmee rekening gehouden moet worden. We blijven zowel qua woningaantallen als bouwhoogtes binnen het bestemmingsplan. Voor een passende en verantwoorde stedenbouwkundige inpassing willen we op twee onderdelen het bestemmingsplan versterken en verbeteren. De aanpassingen worden gedaan binnen de kaders die het bestemmingsplan stelt, het bestemmingsplan biedt ook deze mogelijkheden.

Om het binnenhof toegankelijk te maken zal de hoofdbebouwing aan de Korte Noordstraat niet volledig aaneengebouwd worden. Aan de Zuidsingel en Koningstraat zal de bebouwing iets achter de bebouwingsgrens geplaatst worden. Dit zorgt voor een logischere stedenbouwkundige inpassing en biedt tevens ruimte voor een groenere inpassing.